Present Simple

Present Simple to czas teraźniejszy prosty. Służy do opisywania wydarzeń dziejących się regularnie (lub odbywających według harmonogramu), zwyczajów, nawyków, czynności dnia codziennego, faktów i prawd obiektywnych, stanów i uczuć. Używa się go także do opisywania przyszłych, zaplanowanych wydarzeń (na które mówiący nie ma wpływu), a także do streszczania opowiadań i historii.

Budowa

Tworzenie zdań w czasie Present Simple.

Zdanie twierdzące

Po podmiocie stawiamy czasownik (w podstawowej formie). W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę „-s”.

PODMIOT + CZASOWNIK

I like apples.

I like apples. We like apples
You like apples. You like apples.
She / He / It likes apples. They like apples.

Pytanie

Na początku zdania wstawiamy słowo „do”, (w trzeciej osobie liczby pojedynczej „does”), ale do czasownika nie dodajemy już końcówki „-s”.

DO (does) + PODMIOT + CZASOWNIK

Do you like apples?

Do I like apples? Do we like apples?
Do you like apples? Do you like apples?
Does she/he/it like apples? Do they like apples?

 

Przeczenie

 

Po podmiocie dodajemy „do” (lub „does” w trzeciej osobie liczby pojedynczej) + not (razem „don’t lub „doesn’t”).

PODMIOT + DON’T (doesn’t) + CZASOWNIK

I don’t like apples.

I don’t like apples. We don’t like apples
You don’t like apples. You don’t like apples.
She / He / It doesn’t like apples. They don’t like apples.

 

Użycie

Czasu Present Simple używamy w następujących sytuacjach:

Czynności wykonywane regularnie (lub odbywające się według harmonogramu).

I wake up before 8 o’clock. Wstaję przed ósmą.
We usually work 8 hours a day. Zazwyczaj pracujemy 8 godzin dziennie.
They always spend vacations in Greece. Oni zawsze spędzają wakacje w Grecji.
He always eats scrambled eggs for breakfast. On zawsze je jajecznicę na śniadanie.
I never smoke, but Mike smoke occasionally. Ja nigdy nie palę, ale Mike pali okazjonalnie.
Ben walks to school every morning. Ben chodzi do szkoły co rano.

Zwyczaje, nawyki, stany i uczucia.

I like chocolateLubię czekoladę.
She hates him. Ona go nienawidzi.
My parents love each other very much. Moi rodzice bardzo się nawzajem kochają.
You draw very well. Bardzo dobrze rysujesz.
They drink wine every Saturday. Oni piją wino w każdą sobotę.
Alex doesn’t read books very often. Alex nie czyta książek bardzo często.

Fakty i prawdy obiektywne.

Mrs. Smith teaches us history. Pani Smith uczy nas historii.
The earth is round. Ziemia jest okrągła.
The Danube River flows through Budapest. Dunaj przepływa przez Budapeszt.
They live in Warsaw. Oni żyją w Warszawie.
Winter begins in December. Zima zaczyna się w grudniu.
Water freezes at 0°C. Woda zamarza w 0°C.

Streszczenia opowiadań, filmów i historii.

Betty comes to Paris. She works as a nurse in a hospital. She meets a handsome doctor named Martin. Betty and Martin get married and move to Italy. Betty przyjeżdża do Paryża. Pracuje jako pielęgniarka w szpitalu. Poznaje przystojnego doktora o imieniu Martin. Betty i Martin biorą ślub i przeprowadzają się do Włoch.
To New York comes zombie invasion. Three heroes escape the city. They save their families and invent medicine.Do Nowego Jorku dochodzi inwazja zombie. Trzej bohaterowie uciekają z miasta. Ratują swoje rodziny i wynajdują lekarstwo.

Instrukcje obsługi, przepisy.

Open the box and press the green button. Otworzyć pudełko i nacisnąć zielony przycisk.
Mix strawberries with milk and then add some sugar. Zmieszać truskawki z mlekiem i dodać trochę cukru.

Przyszłe, zaplanowane wydarzenia (na które mówiący nie ma wpływu).

My bus leaves at seven o’clock. Mój autobus odjeżdża o siódmej.
The film starts at 8:00 PM. Film zaczyna się o 20:00.
Saint Nicholas comes on Christmas. Święty Mikołaj przychodzi na Boże Narodzenie.

Czasownik „to be”

Odmiana czasownika „to be” (być) w zdaniu twierdzącym czasie Present Simple:

I am (I’m) We are (We’re)
You are (You’re) You are (You’re)
She / He It is (She’s) They are (They’re)

W pytaniach stosujemy szyk przestawny zdania i nie dodajemy „do /does”, tak jak w przypadku innych czasowników.

Am I? Are we?
Are you? Are you?
Is she / he / it? Are they?

W przeczeniach dodajemy słowo not :

  • are + not skracamy do aren’t
  • is + not skracamy do isn’t
I am not We are not  (aren’t)
You are not (aren’t) You are no (aren’t)
She / He It is not (isn’t) They are not  (aren’t)

Przykłady:

I’m seventeen. Mam siedemnaście lat.
You’re clever. Jesteś mądry.
She’s tall. Ona jest wysoka.
We’re happy. Jesteśmy szczęśliwi.
They’re old. Oni są starzy.
Are you sure? Jesteś pewien?
Is she beautifull? Ona jest piękna?
Am I hungry? Jestem głodny?
Are you friends? Jesteście przyjaciółmi?
Are they from Poland? Oni są z Polski?
I am not hungry. Nie jestem głodny.
You aren’t my father. Nie jesteś moim ojcem.
She isn’t fat. Ona nie jest gruba.
They aren’t Belgians.  Oni nie są Belgami.

Określanie czasu i częstotliwości

W czasie Present Simple często używamy przysłówków określających czas lub częstotliwość wykonywanych czynności lub omawianych zdarzeń.

Przysłówki częstotliwości stawiamy zazwyczaj pomiędzy podmiotem a czasownikiem.

PODMIOT + OKREŚLENIE CZASU (jednowyrazowe) + CZASOWNIK

I never drink alcohol.

always zawsze
never nigdy
often często
rarely rzadko
seldom rzadko
usually zazwyczaj
sometimes
od czasu do czasu

Przykłady:

He is never late for work. On nigdy nie spóźnia się do pracy.
They often meet their friends at weekends. Oni często spotykają się ze znajomymi w weekendy.
You rarely call me. Rzadko do mnie dzwonisz.
We usually run every morning. Zazwyczaj biegamy każdego ranka.
I sometimes go to school by bicycle. Czasami jeżdżę do szkoły rowerem.
She always talks about new cosmetics.  Ona zawsze mówi o nowych kosmetykach.
I always feel bad in autumn.

Przysłówki częstotliwości składające się z dwóch członów stawiamy zazwyczaj na końcu zdania.

PODMIOT + CZASOWNIK + OKREŚLENIE CZASU (dwuczłonowe)

He drinks milk twice a day.

every day / week / month / year codziennie / co tydzień / co miesiąc / co rok
twice a day / week / month / year dwa razy dziennie / w tygodniu / w miesiącu / w roku
seven times a month siedem razy w miesiącu
three times a day
trzy razy dziennie
on Mondays
w poniedziałki
at weekends
w weekendy

Przykłady:

I spend vacations in Croatia every year. Co roku spędzam wakacje w Chorwacji.
I walk my dog twice a day. Wychodzę z psem dwa razy dziennie.
The bus goes from Warsaw to Cracow every day. Autobus codziennie jeździ z Warszawy do Krakowa.
I pay my phone bill every month.  Co miesiąc płacę mój rachunek za telefon.
Albert goes to the gym four times a week. Albert chodzi na siłownię cztery razy w tygodniu.
She goes to a psychologist on Mondays. Ona chodzi do psychologa w poniedziałki.
They organize parties at weekends. Organizują imprezy w weekendy.

Pytania szczegółowe

Do pytania możemy dodać słowo uszczegóławiające. Stawiamy je na jego początku.

SŁOWO USZCZEGÓŁAWIAJĄCE + DO (does) + PODMIOT + CZASOWNIK

How much do you like apples?

how jak
what co
when kiedy
where gdzie
why dlaczego
who kto
 whose czyj
 whom komu
 which który

Przykłady:

How does she do it? Jak ona to zrobiła?
What do you like? Co lubisz?
When does the film start? Kiedy zaczyna się film?
When does the shop open? Kiedy otwierają sklep?
How often do you play tennis? Jak często grasz w tenisa?
Where do you usually go on holiday? Gdzie zazwyczaj jeździsz na wakacje?
Why do you love him? Dlaczego go kochasz?
How much does it cost? Ile to kosztuje?

Pytania o podmiot

W języku angielskim rozróżniamy pytania szczegółowe / o dopełnienie (object questions) oraz pytania o podmiot (subject questions). Pytania szczegółowe dotycząca stanu, czasu, umiejscowienia, liczby, upodobań i innych cech podmiotu. Pytania o podmiot dotyczą samego podmiotu, tzn. odpowiedzią na takie pytanie będzie podmiot.

Na przykład:

Who lives here? Kto tutaj mieszka? (on – podmiot)
Whose is that car? Czyje to auto? (jego – podmiotu)

Pytania o podmiot najczęściej zaczynają się od słów pytających, takich jak: who, what, which, whose. 

W twierdzących pytaniach o podmiot nie używamy operatora do/does. Słowo uszczegółowiające stawiamy na początku pytania (tak jakby zastępowało podmiot w zdaniu twierdzącym). Czasownik występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Who is beautiful? Kate is beautiful.

Więcej przykładów:

What is green? The grass is green.
Who is beautiful?  Kto jest piękny?
Who knows Mr. Smith? Kto zna Pana Smitha?
What makes you happy? Co Cię uszczęśliwia?

W pytaniach przeczących o podmiot używamy operatora do/does + not. Czasownik występuje w bezokoliczniku.

What doesn’t green? Co nie jest zielone?
Who doesn’t beautiful? Kto nie jest piękny?
Who doesn’t know Mr. Smith? Kto nie zna Pana Smitha?
Who doesn’t wear glasses? Kto nie nosi okularów?

Jeżeli w pytaniu przeczącym o podmiot występuje słowo never, zastępuje ono operator do/does, jednak wtedy czasownik piszemy z końcówką „-s”.

Who never wake up before eight o’clock? Kto nigdy nie wstaje przed ósmą?
Who never eat breakfast?  Kto nigdy nie je śniadania?
Who never wears glasses? Kto nigdy nie nosi okularów?